Lederudvikling

“En leder er altid i udvikling”

Leadership Boot Camp

Ledelse er limen der får de andre elementer (mål, opgaver, ressourcer, medarbejdere og struktur) til virke som en helhed. Ledelse er en todelt størrelse, der både handler om overblik, kontrol, styring, systemer og rapportering. Men også – og ikke mindst mål, retning, kommunikation, motivation, korpsånd og om, at være det gode eksempel for andre.

Derfor er lederen en vigtig brik i relation til at sammensætte og opbygge grupper eller teams, idet hans evne til at leve og understøtte  korpsånden og ikke mindst evnen til at formidle mål, værdier, ressourcer og strukturer er afgørende for medarbejdernes muligheder for at udnytte virksomhedens fulde ressource.

For at holde lederevnerne ved lige skal der trænes. Dansk Ledertræning arrangerer ”Leadership Boot Camps” for ledergrupper på afgørende niveauer, der ønsker et intensivt forløb som udgangspunkt for en ajourført selvvurdering, der kan danne grundlag for styrkelse af personlige udviklingsområder.

Vores LEADERSHIP BOOT CAMP er kendt og fået et godt ry under navnet Modul 2 i Stifinderprogrammet, IRMA, Stofa og Vestas. Men tænkning, principper og pædagogik har udgangspunkt i følgende:

LEADERSHIP BOOT CAMP er et udviklingsprogram for ledere og potientiele ledere eller personer der ønsker at synliggøre egne ressourcer.

Inspirationen til LEADERSHIP BOOT CAMP kommer fra”best practice” i virksomhederne, forsvarets elitekorps og naturen.  Programmet bygger på vore erfaringer fra arbejdet med og egen deltagelse i eliteidræt, vore uddannelser i forsvaret, vor tjeneste i Jægerkorpset, vort arbejdet for erhvervslivet, vore fritidsaktiviteter og ikke mindst fra de mange forløb vi har gennemført .

En helt særlig prøvelse

Pædagogikken i LEADERSHIP BOOT CAMP er anderledes og særdeles effektiv – hele spektret i det menneskelige ”bredbånd” vil blive påvirket. Du vil blive udfordret både mentalt, på følelser, på kroppen og i sjælen. Hentet fra min tid i Jægerkorpset og fra enkle/effektive lovmæssigheder og principper fra naturen. Pædagogikken bygger på følgende principper:

Pædagogikken bag LEADERSHIP BOOT CAMP har sit udgangspunkt i Jægerkorpset specielle måde at uddanne og udvikle mennesker på. Pædagogikken er via en videreudvikling i Dansk Ledertræning Aps. regi, til et mere ”civilt” niveau, nu blevet til den bærende del af programmet.

Pædagogikken, anvendt i LEADERSHIP BOOT CAMP er både effektiv og resultatgivende og er i begge tilfælde blevet til over tid. Dels gennem ”trial and error” (det der virker og det der ikke virker), og dels ved anvendelse af en god portion dansk/nordjysk sund fornuft.

Den pædagogiske ramme for uddannelse og udvikling i LEADERSHIP BOOT CAMP er planlagt som ”integreret undervisning”. I programmet er det tydeligt både at se og fornemme – og på udendørs-delen er det befalingsmænd fra Jægerkorpset (jeg, Preben Werther er selv en af dem), som er ansvarlig for den ydre rammen.

Integreret undervisning

I den sammenhæng føler jeg det nødvendigt at konkretisere, hvad jeg mener med begrebet ”integreret undervisning”.

Indlæring defineres som varige ændringer i adfærd som følge af personlige erfaringer. Det er min overbevisning, at deltagerne skal erhverve disse erfaringer i:

 • Et miljø der ligger så tæt på virkeligheden som muligt,
 • Situationer, der er så meningsfyldte som muligt, og
 • Situationer, der aktiverer og motiverer deltagerne mest muligt.

At favne disse høje mål med et undervisningsprincip er ikke muligt. Her må der anvendes integreret undervisning.

Med integreret undervisning mener jeg derfor en situationsbestemt undervisningsform, der er skabt ved en varieret anvendelse af:

 • Det funktionelle princip.
 • helhedsprincippet og
 • det induktive princip.

Det funktionelle princip, betyder at undervisning eller øvelser tager udgangspunkt i virkeligheden eller som minimum meget tæt på denne.

Helhedsprincippet, hænger sammen med de lovmæssigheder der hører til begrebet perception. Nemlig at, mennesker opfatter forskelligt og når et eller andet opfanges af sanserne, sendes signalerne op til hjernen, hvor de forarbejdes til en mental oplevelse. Derudover at mennesker opfatter i helheder (billeder) og selv søger at skabe disse, hvis ikke de er umiddelbart tilgængelige. Der er altså tale om at deltagerne skal opleve helheden i de aktiviteter han/hun udsættes for i virksomhedssimulatoren.

Det induktive princip, betyder at erfaringer omsættes til regler. Eksempelvis når oplevelser og erfaringer fra programmet omsættes til arbejdsprincipper (SOP, Standing Operational Procedures).

Udover ovennævnte pædagogiske tilgang er der yderligere nogle mere operationelle pædagogiske principper der indgår i programmet og udviklingen af den menneskelige ressource:

 • Der arbejdes med det hele menneske i indiansk forstand
 • Learning loops (kort vej fra indlæring til gennemførelse)
 • Proaktiv tænkning
 • Indlæring  via oplevelse (tænker i billeder)
 • Stor åbenhed og ikke mindst ”Tillid” som er afgørende i enhver relation
 • Personlig udvikling  (selvtillidsprøver)
 • Teambuilding  (virksomhedssimulering)
 • Konsekvenspædagogik  (sovepose)
 • Vi gør ting, i stedet for at tale om det
 • Højt aktivitets – og energi niveau
 • Vi bruger musikken aktivt
 • Alt gennemføres i en positiv åben ånd.

Disse mere operationelle principper er ligeledes indbygget i programmet med henblik på at understøtte oplevelserne, erkendelserne, inspirationen og langtidseffekten i LEADERSHIP BOOT CAMP.

Da LEADERSHIP BOOT CAMP i stor udstrækning handler om personlig udvikling vil virksomhedssimulatoren i store dele af kursus være lagt an på afprøvning/opnåelse af individuelle færdigheder/erkendelser m.h.p. at deltagerne efter gennemgang af programmet kan:

 • Magte at gennemføre ledelse/uddannelse af medarbejdere med udgangspunkt i den proaktive tankegang,
 • Kan håndtere situationer og opgaver på en måde, der gør det muligt at anvende  det proaktive koncept,
 • Hurtigere komme i accept fasen, for der igennem hurtigere komme til at fungere og dermed rykke til et nyt niveau.
 • Kan tage beslutninger og handle i overenstemmelse hermed
Menu